Hoppa till sidans innehåll

Distrikts stadgar


Antagna vid sammanslagningen 2008 och reviderade årsmötet 2022-03-23

Innehållsförteckning

1 kap Allmänna bestämmelser.. 1

1 §  Ändamål och uppgifter. 1

2 §  Sammansättning. 1

3 §  Verksamhetsområde. 1

4 §  Stadgar. 1

5 §  Beslutande organ.. 1

6 §  Verksamhets‑ och räkenskapsår samt arbetsår. 1

7 §  Sammansättning av styrelse m.m. 1

8 §  Firmateckning.. 1

9 §  Stadgetolkning. 1

10 §  Skiljeklausul. 1

11 §  Upplösning av förbundet. 2

2 kap BDSF-stämma.. 2

1 §  Tidpunkt och kallelse. 2

2 §  Förslag till ärenden att behandlas BDSF-stämman.. 2

3 §  Sammansättning och beslutförhet. 2

4 §  Rösträtt. 2

5 §  Yttrande- och förslagsrätt. 2

6 §  Ärenden vid BDSF-stämman.. 3

7 §  Valbarhet. 3

8 §  Extra BDSF-stämma.. 4

9 §  Beslut och omröstning.. 4

10 §  Ikraftträdande. 4

3 kap Valberedningen.. 4

1 §  Sammansättning m.m. 4

2 §  Åligganden.. 5

3 §  Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid xxDSF-stämman.. 5

4 kap Revisorer, revision.. 5

1 §  Revisorer och revision.. 5

5 kap xxDSF‑styrelsen.. 5

1 §  Sammansättning. 5

2 §  Åligganden.. 6

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning. 6

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten.. 6

Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund*. 7

Verksamhetsidé. 7

Vision.. 7

Värdegrund.. 7

 

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål och uppgifter

Bergslagens Danssportförbund (BDSF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska Danssportförbundets (DSF:s) stadgar, såsom DSF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

 

2 §  Sammansättning

Bergslagens Danssportförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i DSF, och som har hemvist inom BDSF:s geografiska verksamhetsområde.

 

3 §  Verksamhetsområde

BDSF:s verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap 2 § DSF:s stadgar omfattar Dalarnas län. Västmanlands län och Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga

 

4 §  Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av BDSF:s stämma och ska godkännas av DSF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

5 §  Beslutande organ

BDSF:s beslutande organ är BDSF-stämma, extra BDSF‑stämma och BDSF‑styrelsen.

BDSF‑styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom BDSF‑styrelsens arbetsområde.

 

6 §  Verksamhets‑ och räkenskapsår samt arbetsår

BDSF:s verksamhets‑ och räkenskapsår omfattar kalenderår. BDSF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från BDSF-stämman t.o.m. påföljande ordinarie möte.

 

7 §  Sammansättning av styrelse m.m.

BDSF ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

 

8 §  Firmateckning

BDSF:s firma tecknas av BDSF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

9 §  Stadgetolkning

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande BDSF-stämma eller avgörs i trängande fall av distriktsstyrelsen.

 

10 §  Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, SDF, RF‑SISU distriktsförbund, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt av RF fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

11 §  Upplösning av förbundet

Efter beslut av DSF kan BDSF-stämma upplösa förbundet genom beslut härom med enkel majoritet. I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.  

 

2 kap BDSF-stämma

1 §  Tidpunkt och kallelse

BDSF‑stämman, som är BDSF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad på dag, som BDSF‑styrelsen bestämmer. Stämman får dock inte hållas på dag när förbundsmöte eller RF‑SISU distriktsstämma pågår.

 

Styrelsen ska, senast två månader före stämman, med angivande av tid och plats kalla till BDSF-stämma tillställas föreningarna antigen via BDSF:s hemsida eller sociala medier eller genom skriftligt meddelande till röstberättigade föreningarna. Härefter ska styrelsen, senast två veckor före stämman, på förbundets hemsida eller sociala medier offentliggöra förslag till föredragningslista för stämman, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till BDSF-stämman, med styrelsens yttrande.

 

2 §  Förslag till ärenden att behandlas BDSF-stämman

Förslag till ärenden att behandlas vid BDSF‑stämman ska vara BDSF‑styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman.

Rätt att inge förslag tillkommer BDSF tillhörande röstberättigad förening.

 

3 §  Sammansättning och beslutförhet

BDSF‑stämma består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i förningen.

 

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av BDSF-styrelsen. BDSF‑stämma är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i stämmans beslut.

 

4 §  Rösträtt

Rösträtten vid BDSF‑stämma bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av DSF:s styrelse att gälla från och med den 1 februari.

 

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 januari har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser enligt 7 kap, 5 § punkt 2 DSF:s stadgar samt de förpliktelser mot BDSF som kan ha bestämts av BDSF‑stämman. Röstlängdsunderlaget gäller oförändrad till dess nytt underlag har tillställts BDSF.

 

Varje röstberättigad förening har en röst. Om förening deltar i stämman med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

 

5 §  Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid BDSF-stämman tillkommer, förutom ombuden, BDSF ledamöter och förbundsstyrelsens ledamöter samt motionär i fråga om egen motion. Med stämmans samtycke har även annan yttranderätt.

 

Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig vid stämman i de ärenden valberedningen berett. Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett.

6 §  Ärenden vid BDSF-stämman

BDSF-stämmans förhandlingar öppnas av BDSF-ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

 

Vid BDSF‑stämman ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den röstlängd som DSF:s styrelse har upprättat för BDSF.
 2. Val av mötesfunktionärer:
 3. a) Ordförande,
 4. b) sekreterare,
 5. c) två justerare, att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt erforderligt antal rösträknare.
 6. Fråga om kallelse till stämman har skett i den ordning 2 kap 1 § föreskriver.
 7. Fastställande av föredragningslista för stämman.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut).
 9. Revisorernas berättelser.
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 13. Fastställande av eventuell årsavgift för föreningarna till BDSF för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av BDSF-ordförande, tillika BDSF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
 15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 16. Val av två revisorer för en tid av ett år eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
 17. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 18. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
 19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Förbundsmötet.
 20. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till RF-SISU distriktsstämman.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för BDSF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till BDSF-stämman.

 

7 §  Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till DSF ansluten förening och är permanent bosatt i Sverige.

 

Organ valda av BDSF-stämma ska, undantagen ordförande, bestå av både kvinnor och män.

 

Ledamot av BDSF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen.

 

Arbetstagare hos BDSF eller hos DSF får inte väljas till ledamot av BDSF-styrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

 

8 §  Extra BDSF-stämma

BDSF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra BDSF-stämma.

 

BDSF-styrelsen är skyldig att kalla till extra BDSF-stämma när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När BDSF-styrelsen mottagit en begäran om extra BDSF-stämma ska den inom 14 dagar kalla till sådan stämma att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för extra BDSF-stämma ska tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före stämman, eller inom samma tid hållas tillgängliga på BDSF:s hemsida.

 

Underlåter BDSF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra BDSF-stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

 

Extra BDSF-stämma får inte äga rum under tid då förbundsmöte eller RF-SISU distriktsstämma pågår.

 

9 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för det i 1 kap 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid stämman, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

10 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av BDSF-stämma gäller från stämmans avslutande om inte annat bestäms.

 

3 kap Valberedningen

1 §  Sammansättning m.m.

Valberedningen, som ska bestå av både kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av BDSF-stämman.

 

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

 

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför BDSF-stämma och ska i detta arbete fortlöpande följa BDSF-styrelsens och revisorernas arbete.

 

I valberedningens uppdrag ingår att

 • senast 1 december året före BDSF-stämman fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod,
 • senast 1 januari före BDSF-stämman, meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, samt
 • senast två veckor före BDSF-stämman skriftligen meddela röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 2 kap 6 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter BDSF-stämman ska protokollet överlämnas till BDSF-styrelsen.

 

3 §  Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid BDSF-stämman

Röstberättigade föreningar har rätt att, senast fyra veckor före BDSF-stämman till valberedningen avge förslag på personer för val enligt 2 kap 6 §.

 

Kandidatnomineringen vid BDSF-stämman inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid stämman föreslår kandidat, som inte är närvarande vid stämman, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

4 kap Revisorer, revision

1 §  Revisorer och revision

BDSF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor eller revisionsbolag.

 

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av BDSF:s räkenskaper, stämmo- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast sex veckor före BDSF‑stämman och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.

 

5 kap BDSF‑styrelsen

1 §  Sammansättning

BDSF‑styrelsen består av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter valda av BDSF-stämman.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

 

BDSF-styrelsen får utse adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande‑ och förslagsrätt men inte rösträtt Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

En av BDSF-stämman, enligt 3 kap 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras till styrelsen, och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 §  Åligganden

BDSF‑styrelsen är BDSF:s beslutande organ när BDSF-stämma inte är samlad.

 

BDSF-styrelsen ska

 1. bedriva sin verksamhet i enlighet med DSF:s stadgar samt enligt dessa stadgar,
 2. verkställa BDSF‑stämmans beslut,
 3. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
 4. handha dansen enligt gällande stadgar och reglementen, verka för dansens utveckling samt i övrigt tillvarata dansens intressen,
 5. föranstalta om DM‑tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och DSF:s reglementen,
 6. handha och ansvara för BDSF:s medel,
 7. bereda ärenden, som ska föreläggas BDSF‑stämma,
 8. förelägga BDSF‑stämman förslag till BDSF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
 9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF-organ, förbundsstyrelsen och RF‑SISU distriktsstyrelsen med upplysningar och yttranden,
 10. bestämma om organisationen av och tjänster vid BDSF:s kansli samt i förekommande fall anställa BDSF:s arbetstagare, samt
 11. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

 

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

BDSF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av minst halva antalet ledamöter. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande, fysiskt eller digitalt. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid extra sammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

BDSF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta BDSF-styrelsen härom.

 

(Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.)

 

Bilaga

 

Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Fastställd FM 2010, Rev FM 2014, Rev FM 2015, Rev FM 2016

 

 

Svenska Danssportförbundet ska arbeta efter de gemensamma normer och riktlinjer som finns inom den svenska idrottsorganisation och som Riksidrottsförbundet ger uttryck för i ”Idrotten vill”. Den svenska idrottsrörelsen har samlats bakom visionen ”Svensk idrott – världens bästa”. En viktig bas i detta arbete är följande:

 

Danssport är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera

 

Danssport består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Svenska Danssportförbundet med tillhörighet i Riksidrottsförbundet.

 

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.

 • Med barnidrott menar vi danssport upp till 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi danssport för tonåringar och unga vuxna 13-20 år. Vuxenidrott är danssport för dem som är över 20 år.
 • Inom barnidrotten ger vi möjlighet till lek och att prova på våra danser. Det är viktigt att ge en allsidig utveckling. Tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor.
 • I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
 • I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
 • I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat tjänar som sporre.

 

Vi är en samlad danssportsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla föreningar, distrikt, centrala funktioner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan som ger inspiration och utveckling. Inom DSF respekterar vi varandras roller och verksamhetsvillkor.

 

Danssporten och Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). DSF tar i möjligaste mån hänsyn till FN:s internationella rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Viss dans för personer med funktionsnedsättning är idag organiserad inom Svenska Handikappidrottsförbundet.

 

Verksamhetsidé

Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet.

 

Vision

Visionen är ”DSF – för alla i tävlings-, motions- och socialdans”.

Svenska Danssportförbundet vill framgångsrikt organisera all dans, vi vill ha hundratusen medlemmar i starka föreningar där alla finner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och gott ledarskap är en självklarhet.

 

Värdegrund

Värdegrunden utgörs av de tre ledorden Glädje, Engagemang och Öppenhet.

Glädje

Glädjen är den starkaste drivkraften för att dansa. Vi bedriver och utvecklar all verksamhet för att ha roligt, må bra och prestera mer. Vi skapar dansglädje genom att delta, se på och leda.

Engagemang

Vi utvecklar vår verksamhet för att få engagemang i alla led – bland dansare, föräldrar, funktionärer, ledare och andra medlemmar. Alla medlemmar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.

Öppenhet

Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling. Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Vi accepterar inte kränkande särbehandling.

 

*    Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. DSF har tagit den som grund för Dansen Vill som bl.a. innehåller texten i denna bilaga.

(1 kap 1 §* RF:s stadgar
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se.)

Uppdaterad: 09 NOV 2009 14:38 Skribent: Joacim Palmberg

Postadress:
Bergslagens Danssportförbund
Margareta Hofgaard, Köpingsvägen 162
737 92 Fagersta

Kontakt:
Tel: 0731832820
E-post: lennart.erixzon@bred...

Se all info