Hoppa till sidans innehåll

Distrikts stadgar


Stadgar för Bergslagens danssportförbund

1 Kap Allmänna bestämmelser


1 § Uppgift/Ändamål
Bergslagens Danssportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Danssportförbundets stadgar, såsom Svenska Danssportförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.


2 § Sammansättning
Bergslagens Danssportförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Danssportförbundets och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde
Bergslagens Danssportförbund verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap. 2 § Svenska Danssportförbundets stadgar omfattar Dalarnas län, Västmanlands län och Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga.

4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-stämma och skall godkännas avSvenska Danssportförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 § Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDF-stämman, extra SDF-stämma och SDF-styrelsen.
SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-stämman t.o.m. påföljande ordinarie möte.


7 § Sammansättning av styrelse m.m.
SDF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

8 § Firmateckning
SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


9 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.


10 § Upplösning av förbundet
Efter samråd med Svenska Danssportförbundet kan SDF-stämma upplösa förbundet genom beslut härom med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet skall anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

2 Kap SDF-stämman


1 § Tidpunkt och kallelse
SDF-stämman, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad på dag, som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-stämma pågår.
Kallelse till SDF-stämman jämte förslag till föredragningslista skall av SDF-styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för SDF:et eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före SDF-stämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


2 § Förslag till ärenden att behandlas av SDF-stämman
Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-stämman skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.
Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening.

3 § Sammansättning och beslutförhet
SDF-stämma består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDFstämma är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt
Rösträtten vid SDF-stämma bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Danssportförbundets styrelse att gälla från och med den 1 januari. Varje röstberättigad förening har en röst.
Röstlängden upptar de föreningar som har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Danssportförbundet enligt detta förbunds stadgar samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-stämman. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

5 § Ärenden vid SDF-stämman
Vid SDF-stämman skall följande ärenden förekomma
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Danssportförbundets styrelse har upprättat för SDF,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari – 31 december,
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning;
9. behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till SDF, och
10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av SDF-styrelsens förslag.
11. val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett (1) år,
12. val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år
13. val av två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år
14. val av en (1) revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett (1) år,
15. val av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år,
16. eventuellt beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Danssportförbundets förbundsmöte,
17. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-stämma,
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-stämman.

6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska Danssportförbundet ansluten förening.
Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos SDF:et eller hos Svenska Danssportförbundet får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller valberedningen.

7 § Extra SDF-stämma
SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF-stämma.
SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-stämma när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-stämma skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra SDF-stämma skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.
Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra SDF-stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra SDF-stämma får inte äga rum under tid då DF-stämma eller förbundsmöte pågår.


8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.


9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av SDF-stämma gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.


 

3 Kap Valberedningen


1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två (2) övriga ledamöter valda av SDF-stämman.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen skall senast åtta veckor före SDF-stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF-stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Senast sex veckor före SDF-stämman skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast två veckor före SDF-stämman skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap.5 § 11-14 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedomom.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter SDF-stämman skall protokollet överlämnas
till SDF-styrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-stämman
Röstberättigad förening får senast fyra veckor före SDF-stämman till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-14 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-stämman, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-14 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 Kap Revisorer, revision


1 § Revisorer och revision
SDF:s revisorer, av vilka en utsetts av berört/berörda DF enligt 11 Kap 7 § RF:s stadgar, skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDFstämman och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.


 

5 Kap SDF-styrelsen


1 § Sammansättning
SDF-styrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt fyra övriga ordinarie ledamöter valda av SDF-stämman.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av SDF-stämman, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
2 § Åligganden
SDF-styrelsen är SDF:s beslutande organ när SDF-stämma inte är samlat.
SDF-styrelsen skall verkställa SDF-stämmans beslut, hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa, handha danssporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för dess utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen, sörja för att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Svenska Danssportförbundets bestämmelser anordnas, handha och ansvara för SDF:s medel, bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-stämma, förelägga SDF-stämman förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan, avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden, bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.


3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten
SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta SDF-styrelsen härom.
Kommentar:
Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.

Uppdaterad: 09 NOV 2009 14:38 Skribent: Joacim Palmberg

 

sök projektstöd

Sverigekarta

  Skärmavbild 2021-04-17 kl. 10.16.28.png

 

 

 


Kalender

Utbildning

DansTV

 

WDSF

WRRC

WADF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Bergslagens Danssportförbund
Margareta Hofgaard, Köpingsvägen 162
737 92 Fagersta

Kontakt:
Tel: 0731832820
E-post: lennart.erixzon@bred...

Se all info